Pronájem prostor

VELKÝ SÁL TYLOVA DOMU

Kapacita míst k sezení: 438

Minimální doba nájmu sálu jsou 4 hodiny (1 hodina přípravy, 2 hodiny trvání samotné akce a 1 hodina vyklízení).
Nájemce je povinen zajistit 2-4 uvaděčky.
Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, technici, ubrusy, dataprojektor…

Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady (nekomerční akce)

 • při sedadlové úpravě sálu, trvání vč. přípravy max. 2 hodiny … 2 000 Kč / akce
 • za první 4 hodiny nájmu … 4 000 Kč / 4 hodiny
 • za každou další započatou hodinu … 800 Kč / 1 hodina
 • balkon – jednotná sazba na akci … 1000 Kč / 1 akce

V ceně nájmu je: velký sál, vestibul, předsálí a přísálí, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie. 

Koncerty, divadla, sportovní a společenské akce (komerční akce)

 • za první 4 hodiny nájmu … 12 000 Kč / 4 hodiny
 • za každou další započatou hodinu … 800 Kč / 1 hodina
 • balkón – jednotná sazba na akci … 1 000 Kč / 1 akce

V ceně nájmu je: velký sál, balkon, vestibul, předsálí a přísálí, pořadatelské šatny, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

DIVADELNÍ BAR TYLOVA DOMU POLIČKA ( 1. patro )

Kapacita míst k sezení: 28

Minimální doba pronájmu vinárny jsou 4 hodiny (včetně přípravy a vyklízení). 

Rauty, společenské akce

 • za první 4 hodiny nájmu … 1 000 Kč / 4 hodiny
 • za každou další započatou hodinu … 400 Kč / 1 hodina

V ceně pronájmu prostor baru s lednicí, standartní vybavení vinárny. Možnost doobjednání zapůjčení jídelního inventáře a prádla dle nabídky a ceníku.

MALÝ SÁL TYLOVA DOMU ( 1. patro )

Kapacita míst k sezení: 117

Minimální doba nájmu sálu jsou 4 hodiny (1 hodina přípravy, 2 hodiny trvání samotné akce a 1 hodina vyklízení).
Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, technici, ubrusy, dataprojektor… 

Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady, spolková činnost, prezentace

 • za první 4 hodiny nájmu … 2 000 Kč / 4 hodiny
 • za každou další započatou hodinu … 400 Kč / 1 hodina

V ceně nájmu je: malý sál, vestibul, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

SÁLEK BOHUSLAVA MARTINŮ ( 1. patro )

Vernisáže, výstavy, společenské akce, školení

 • za každou hodinu nájmu … 500 Kč / 1 hodina
 • průběh výstavy(dle otevírací doby Tylova domu) … ZDARMA

Možnost zapůjčení výstavních stojanů a cliprámů.

VESTIBUL TYLOVA DOMU POLIČKA ( přízemí )

Rozměr vestibulu: 7 x 17 m + 2 šatny 2,5 x 6 m 

Prodejní akce, výkup zlata…

 • komerční akce do 5 hodin (včetně přípravy a vyklízení) … 1 500 Kč / 5 hodin
 • za každou další započatou hodinu … 350 Kč / 1 hodina
 • výkup zlata – cena za akci (max. 6 hodin) … 350 Kč / 1 akce

V ceně nájmu je: energie, zapůjčení stolů a židlí dle objednaného počtu, úklid po akci.

UČEBNA TYLOVA DOMU POLIČKA ( 2. patro )

Kapacita míst k sezení: 19

Minimální doba pronájmu vinárny jsou 4 hodiny (včetně přípravy a vyklízení).

Kurzy, přednášky, schůze

 • za každou hodinu nájmu … 300 Kč / 1 hodina

V ceně nájmu je zapůjčení Flipchartu, standartní vybavení prostor, energie, úklid po akci. Možnost zapůjčení dataprojektoru apod. dle ceníku.

KUCHYŇKA ( 1. patro )

Pro zajištění přípravy či ohřívání jídel a nápojů, rautů – nikoli vaření

 • za každý den akce … 500 Kč / 1 akce

V ceně pronájmu je zapůjčení standartního vybavení – mikrovlnka, el. sporák, lednice. Možnost doobjednání zapůjčení jídelního inventáře a prádla dle nabídky a ceníku.

KOMPLETNÍ NÁJEM PROSTOR TYLOVA DOMU POLIČKA

Plesy, společenské večery

 • přípravné práce – výzdoba sálu pořadatelem, navážení zboží
  bez pomoci techniků ….. 0 Kč / 1 hodina
 • přípravné práce – nácviky se zvukařem a osvětlovačem ….. 300 Kč / 1 hodina
 • přípravné práce – před začátkem akce otevření pro pořadatele ….. 300 Kč / 1 hodina
 • každá 1 hodina trvání akce ….. 4 000 Kč / 1 hodina
 • služba zvukaře během akce ….. 300 Kč / 1 hodina
 • vyklízecí práce – po skončení akce ….. 300 Kč / 1 hodina
 • vyklízecí práce – odvoz materiálu ….. 0 Kč / 1 hodina
 • pokud nebude pořadatel požadovat malý sál – sleva ….. – 800 Kč / 1 hodina

   

  Nájem je sjednán na základě uzavřené smlouvy, dle objednávky včetně konkrétních služeb a časového harmonogramu.

   

  V ceně nájmu je: velký sál, balkón, vestibul, předsálí, přísálí, malý sál, pořadatelské šatny, kuchyňka, divadelní vinárna, příprava a úklid prostor, základní statické nasvícení, technická služba, energie. Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, osvětlovač, zvukař, ubrusy, dataprojektor… Pořadatel je povinen zajistit pořadatelskou službu a požární preventivní hlídku. Upozornění: občerstvení v TD zajišťuje pořadatel.

Kontraktační trhy, výstavy, prezentace

 • za první hodinu nájmu  ….. 12 000 Kč / 1 hodina
 • za každou další započatou hodinu trvání akce ….. 3 500 Kč / 1 hodina
 • za každou započatou hodinu přípravy či vyklízení  ….. 1 000 Kč / 1 hodina

Nájem je sjednán na základě uzavřené smlouvy, dle objednávky včetně konkrétních služeb a časového harmonogramu.

 

V ceně pronájmu je: sál, balkon, vstupní hala, horní vestibul, kuřárna dle dohody, panely, příprava a úklid prostor, základní statické nasvícení a ozvučení, technická služba, energie. Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, osvětlovač, zvukař, ubrusy, dataprojektor…

 

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH K NÁJMU PROSTOR TYLOVA DOMU

SLUŽBA

UVADĚČ/KA

100 Kč / 1 hodina

ŠATNÁŘKA

100 Kč / 1 hodina

TECHNIK

300 Kč / 1 hodina

OZVUČENÍ

300 Kč / 1 hodina

OSVĚTLENÍ

300 Kč / 1 hodina

HASIČ

300 Kč / 1 hodina

ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE AKCE V RÁMCI PROGRAMU TYLOVA DOMU
(Jitřenka, Jitřenec, Kulturní kalendář, webové stránky Tylova domu)

500 Kč / akce / měsíc

ZAPŮJČENÍ MOVITÝCH VĚCÍ

UBRUSY TEXTILNÍ

20 Kč / ks

DATAPROJEKTOR

450 Kč / akce

NOTEBOOK

450 Kč / akce

ŽIDLE
mimo TD

10 Kč / ks

STŮL
mimo TD

15 Kč / ks

VÝSTAVNÍ STOJAN
mimo TD

30 Kč / ks

JÍDELNÍ INVENTÁŘ
(talíře, sklenice, příbory)

100 – 500 Kč / den

Poškozený majetek nahradí pořadatel stejným či po dohodě obdobným kusem.

PODMÍNKY NÁJMU TYLOVA DOMU ( TD )
 1. Podmínky se vztahují na všechny prostory Tylova domu a v jeho bezprostřední blízkosti.
 2. Tylův dům je příspěvkovou organizací města Poličky, hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele a má právo ho pronajímat v souladu s hlavní činností organizace dle zřizovací listiny.
 3. Není přípustné užívat pronajaté prostory TD bez přítomnosti službu konajícího kulturního či technického zaměstnance. V době mimo službu zaměstnanců je budova střežena ochranným systémem.
 4. Ve všech prostorách budovy je zákaz kouření.
 5. Je zakázáno svévolně poškozovat či upravovat prostory a vnitřní vybavení TD.
 6. Nájemce je povinen bez prodlení nahlásit jakoukoliv zjištěnou závadu službu konajícímu pracovníkovi.
 7. Všichni návštěvníci TD musí dodržovat platné předpisy o požární ochraně.
 8. Záměr a plánovaný termín akce je nutné konzultovat telefonicky či emailem s ředitelem organizace. Vzhledem k dlouhodobému plánování programu Tylova domu doporučujeme zamlouvat termín v dostatečném předstihu. Pokud nebude do dvou týdnů po sjednání termínu doručena vyplněná objednávka, bude termín uvolněn dalšímu zájemci.
 9. Nájemní vztah u drobných akcí je sjednán na základě potvrzené objednávky, jejíž součástí je konkrétní specifikace pronajímaných prostor dle ceníku, časový harmonogram akce, požadavky na poskytnutí služeb a vybavení. Objednávku je možné doručit písemně či elektronicky. Potvrzením řediteem organizace je nájemní vztah považován za sjednaný.
 10. Pro akce většího rozsahu jako jsou plesy, kontraktační akce, přehlídky a festivaly slouží objednávka jako podklad pro vyhotovení nájemní smlouvy, která specifikuje blíže podmínky nájmu a musí být podepsána oběma stranami.
 11. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je v ceně nájmu zahrnuta příprava a úklid pronajatých prostor dle požadavků nájemce, náklady na elektřinu, vodu, teplo, služba konajícího kulturního a technického zaměstnance zajišťující bezpečnost a provoz v budově.
 12. V ceně nejsou zahrnuty žádné služby poskytované ke konkrétní akci – službu šatnářky, uvaděčky, technických pomocníků, osvětlovače, zvukaře a dalších je nutné doobjednat dle konkrétních požadavků.
 13. Pokud zajištuje službu v šatně pořadatel vlastními pracovníky, TD za uložené věci neručí.
 14. Situace, které ceník neřeší, budou smluveny individuálně s ředitelem Tylova domu.

Tylův dům

KULTURNÍ CENTRUM

 

Vrchlického 53, 572 01 Polička

příspěvková organizace
IČ: 67441025

Telefon: (+420) 461 725 204
Email: tyluvdum@tyluvdum.cz
Datová schránka: weptmue
Číslo bankovního účtu: 207501494/0600
Oficiální web: www.tyluvdumpolicka.cz

 

Základním posláním Tylova domu je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže.

 

Děkujeme za přízeň a přejeme vám skvělé kulturní zážitky.

 

Tým Tylova domu

Copyright © Tylův dům, 2021. Built by BFT.