Pronájem prostor

Ceník a podmínky nájmu prostor Tylova domu a souvisejících služeb od 1. 4. 2023

VELKÝ SÁL TYLOVA DOMU

Kapacita míst k sezení: velký sál 307, balkon 131 

Nájem jednotlivých prostor Tylova domu se sjednává na základě uzavřené smlouvy, dle objednávky včetně konkrétních služeb a časového harmonogramu

Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady (nekomerční akce)

za první 4 hodiny nájmu ….6 000 Kč             

za každou další započatou hodinu….1 000 Kč             

balkon – jednotná sazba na akci….2 000 Kč              

 

Koncerty, divadla (komerční akce)                                                                                         

za první 4 hodiny nájmu….14 000 Kč             

za každou další započatou hodinu….1 000 Kč                           

balkon – jednotná sazba na akci….2 000 Kč

V ceně nájmu je: velký sál, vestibul, předsálí a přísálí, návštěvnické a umělecké šatny (bez služby), základní statické nasvícení, energie.

Tylův dům Polička Velký sál
MALÝ SÁL TYLOVA DOMU ( 1. patro )

Kapacita míst k sezení: 117

Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady, spolková činnost, prezentace

za první 4 hodiny nájmu….4 000 Kč

za každou další započatou hodinu….1 000 Kč

V ceně nájmu je:  vestibul, předsálí a přísálí, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, energie.

Sálek Bohuslava Martinů

Vernisáže, výstavy, společenské akce, školení                                           

za každou hodinu nájmu….600 Kč   

Kompletní nájem prostor Tylova domu

Plesy 

V ceně nájmu je: velký sál, vestibul, předsálí, přísálí, malý sál, pořadatelské šatny, kuchyňka, divadelní vinárna, základní statické nasvícení, energie a mobiliář.

Možnost doobjednání služeb dle ceníku.

Upozornění: občerstvení a požární preventivní hlídku v TD zajišťuje pořadatel.

 

za první 4 hodiny akce….18 000 Kč            

za každou další započatou hodinu….4 000 Kč                          

balkon – jednotná sazba na akci….2 000 Kč

pokud nebude pořadatel požadovat malý sál – sleva za každou hod.  – 1000 Kč

přípravné práce – bez pomoci techniků 1 hod. 0 Kč

přípravné práce a průběh akce – se zvukařem a osvětlovačem….dle ceníku služeb

 

 

 

Ceník služeb poskytovaných k nájmu prostor Tylova domu

Služba                                                                   

 Uvaděč/ka hod/osoba….200 Kč   

 • Šatnářka hod/osoba….200 Kč   
 • Technik – zvukař a osvětlovač hod/osoba….500 Kč   
 • Hasič hod/osoba….dle dohody                                
 • Zajištění propagace akce v rámci programu TD (Jitřenka, Kulturní kalendář, web TD)….500 Kč/akce/měsíc

 

Zapůjčení movitých věcí                            

 Ubrusy textilní….50 Kč/ks             

 • Dataprojektor….700 Kč/akce         
 • Notebook….700 Kč/akce         
 • Židle….50 Kč/ks             
 • Stůl….70 Kč/ks             
 • Výstavní stojan….100 Kč/ks                                                      
 • Jídelní inventář (talíře, sklenice, příbory) max. počet 150 sad….2000 Kč/den         

Cena poškozeného majetku bude přičtena k nájmu. 

 

 

Podmínky nájmu Tylova domu ( TD )
 • 1) Podmínky se vztahují na všechny prostory Tylova domu a v jeho bezprostřední blízkosti.
 • 2) Tylův dům je příspěvkovou organizací města Poličky, hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele a má právo ho pronajímat v souladu s hlavní činností organizace dle zřizovací listiny.
 • 3) Není přípustné užívat pronajaté prostory TD bez přítomnosti službu konajícího kulturního či technického zaměstnance. V době mimo službu zaměstnanců je budova střežena ochranným systémem.
 • 4) Ve všech prostorách budovy je zákaz kouření.
 • 5) Je zakázáno svévolně poškozovat či upravovat prostory a vnitřní vybavení TD.
 • 6) Nájemce je povinen bez prodlení nahlásit jakoukoliv zjištěnou závadu službu konajícímu pracovníkovi.
 • 7) Všichni návštěvníci TD musí dodržovat platné předpisy o požární ochraně.
 • 8) Záměr a plánovaný termín akce je nutné konzultovat telefonicky či osobně s ředitelem organizace. Vzhledem k dlouhodobému plánování programu Tylova domu doporučujeme zamlouvat termín v dostatečném předstihu. Pokud nebude do dvou týdnů po sjednání termínu doručena vyplněná objednávka, bude termín uvolněn dalšímu zájemci.
 • 9) Nájemní vztah u drobných akcí je sjednán na základě potvrzené objednávky, jejíž součástí je konkrétní specifikace pronajímaných prostor dle ceníku, časový harmonogram akce, požadavky na poskytnutí služeb a vybavení. Objednávku je možné doručit písemně či elektronicky. Potvrzením ředitelem organizace je nájemní vztah považován za sjednaný.
 • 10) Pro akce většího rozsahu jako jsou plesy, kontraktační akce, přehlídky a festivaly slouží objednávka jako podklad pro vyhotovení nájemní smlouvy, která specifikuje blíže podmínky nájmu a musí být podepsána oběma stranami.
 • 11) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je v ceně nájmu zahrnuta příprava a úklid pronajatých prostor dle požadavků nájemce, náklady na elektřinu, vodu, teplo, služba konajícího kulturního a technického zaměstnance zajišťující bezpečnost a provoz v budově.
 • 12) V ceně nejsou zahrnuty žádné služby poskytované ke konkrétní akci – službu šatnářky, uvaděčky, technických pomocníků, osvětlovače, zvukaře a dalších je nutné doobjednat dle konkrétních požadavků.
 • 13) Pokud zajištuje službu v šatně pořadatel vlastními pracovníky, TD za uložené věci neručí.
 • 14) Situace, které ceník neřeší, budou smluveny individuálně s ředitelem Tylova domu.
 • 15) Veškeré příspěvkové organizace a spolky Města Polička mají možnost určit cenu nájmu TD dohodou.

Ředitel organizace: Petr Cuper, kontakt 604 565 663, reditel@tyluvdum.cz 

Správce budovy: Jiří Švec, 736 752 630

Tento ceník nabývá účinnosti k datu 1. duben 2023

V Poličce dne 13. března 2023

 

Tylův dům

KULTURNÍ CENTRUM

 

Vrchlického 53, 572 01 Polička

příspěvková organizace
IČ: 67441025

Telefon: (+420) 461 725 204
Email: tyluvdum@tyluvdum.cz
Datová schránka: weptmue
Číslo bankovního účtu: 207501494/0600
Oficiální web: www.tyluvdumpolicka.cz

 

Základním posláním Tylova domu je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže.

 

Děkujeme za přízeň a přejeme vám skvělé kulturní zážitky.

 

Tým Tylova domu

REKLAMNÍ PARTNEŘI

Copyright © Tylův dům, 2021 - 2024. Built by BFT.