Zpracování osobních údajů

Tylův dům, se sídlem Vrchlického 53, Polička, 57201, IČO 67441025 (dále jen „Tylův dům“), jakožto Správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Tylův dům zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a na základě dalších relevantních právních předpisů.

1. Účel a zdroje zpracování osobních údajů

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal zejména od subjektu údajů, zákonných zástupců subjektu údajů, a to v závislosti na účelu a důvodu zpracování, v souladu s ZOOÚ, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy. Tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem v níže uvedeném rozsahu po dobu, která je nezbytně nutná nebo je dána obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a prováděcími právními předpisy a dalšími zvláštními právními předpisy. Správce získává osobní údaje také od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Základní účely a důvody zpracování osobních údajů:

 • plnění právní povinnosti podle obecně závazných předpisů z pozice zaměstnavatele
 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů nebo zákonný zástupce subjektu údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, které nespadají pod plnění právních povinností či smluvních závazků
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

2. Vymezení užitých pojmů
 • osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat
 • subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • správce – každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj
 • zpracovatel – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona
 • příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny
 • zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace
3. Zpracovávané údaje, jejich rozsah, způsob zpracování, přístup

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů, zákonných zástupců subjektu údajů, a to v závislosti na účelu a důvodu zpracování.  Správce získává osobní údaje také od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

 

 • Osobní údaje smluvních partnerů

Jedná se o osobní údaje fyzických osob a zástupců právnických osob v rámci uzavíraní a plnění smluvních vztahů a zákonných povinností.

Zpracované údaje:
Podnikající fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení, podpis, e-mail, telefonní číslo.
Zástupci právnických osob – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Způsob zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické formě, a to tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelů. K ukončení zpracovávání této kategorie osobních údajů dochází až po zániku zákonné povinnosti, k jejímuž splnění jsou zpracovávány. Konkrétní doba zpracování je závislá na jednotlivých zákonných povinnostech správce. Pro daňové účely jsou archivovány příslušné dokumenty po dobu 10 let.

Důvod zpracování: účel plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 

 • Osobní údaje návštěvníků kulturních pořadových cyklů, např. Kruh přátel hudby, Divadelní abonentní cyklus

Jedná se o osobní údaje fyzických osob získaných přihlášením klienta do konkrétního cyklu za účelem možnosti informovat klienta o změnách či novinkách.

Zpracované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Způsob zpracování: údaje jsou uloženy v databázi Správce výhradně pro uvedený účel a nejsou poskytovány třetím osobám. Klient má možnost se z databáze odhlásit.

Důvod zpracování: účel plnění smlouvy – přihlášení k členství v cyklu je ve své podstatě uzavřením smlouvy, oprávněný zájem – účely přímého marketingu, informování o službách a akcích pořádaných Tylovým domem klientům, kteří o to projevili zájem.

 

 • Osobní údaje účastníků kurzů a kroužků

Jedná se o osobní údaje fyzických osob získaných přihlášením klienta do konkrétního kroužku či kurzu.

Zpracované údaje: jméno, adresa, e-mail, telefon, případně rok narození.

Způsob zpracování: údaje jsou uloženy v databázi Správce výhradně pro uvedený účel a nejsou poskytovány třetím osobám. Po skončení daného kurzu jsou údaje použity výhradně k archivačním účelům.

Důvod zpracování: účel plnění smlouvy – přihlášení do kurzu je ve své podstatě uzavřením smlouvy, oprávněný zájem – informování klientů, kteří o to projevili zájem, o provozních či organizačních změnách v průběhu kurzu. Adresa a rok narození jsou získány pouze od klientů, kteří si vyžádali doklad o úhradě pro specifický účel (příspěvek ze zdravotního pojištění, příspěvek zaměstnavatele).

 

 •  Osobní údaje účastníků základního kurzu tance a společenské výchovy

Jedná se o osobní údaje fyzických osob získaných přihlášením nezletilého klienta do kurzu. Správce získává osobní údaje ve většině případů od rodičů jako zákonných zástupců dětí coby subjektů údajů. Rodiče náležitě informuje o okolnostech zpracovávání osobních údajů, poskytuje jim také další povinné informace.

Zpracované údaje: jméno, adresa, e-mail, telefon nezletilého a zákonného zástupce.

Způsob zpracování: údaje jsou uloženy v databázi Správce výhradně pro uvedený účel a nejsou poskytovány třetím osobám.

Důvod zpracování: účel plnění smlouvy – přihlášení do kurzu je ve své podstatě uzavřením smlouvy, oprávněný zájem – informování klientů a jejich zákonných zástupců, kteří o to projevili zájem, o provozních či organizačních změnách v průběhu kurzu.

 

 • Osobní údaje pro zasílání novinek emailem

Jedná se o osobní údaje fyzických osob získaných registrací klienta za účelem odběru novinek Tylova domu.

Zpracované údaje: jméno, e-mail.

Způsob zpracování: údaje jsou uloženy v databázi Správce výhradně pro uvedený účel a nejsou poskytovány třetím osobám. Klient má možnost se z databáze odhlásit oznámením na email tyluvdum@tyluvdum.cz

Důvod zpracování: oprávněný zájem – účely přímého marketingu, informování o službách a akcích pořádaných Tylovým domem klientům, kteří o to projevili zájem.

 

 • Osobní údaje pro vstupenkový program

Jedná se o osobní údaje fyzických osob získaných registrací klienta na webu Tylova domu za účelem rezervace a zakoupení vstupenek na akce Tylova domu. Data jsou zpracovávaná pro účely plnění smlouvy prostřednictvím internetového formuláře.

Zpracované údaje: jméno, e-mail, telefon.

Způsob zpracování: údaje jsou uloženy v databázi Správce výhradně pro uvedený účel a nejsou poskytovány třetím osobám. Zpracovateli údajů jsou smluvní partneři zprostředkování prodeje vstupenek. Klient má možnost se z databáze registru odhlásit v Nastavení.

Důvod zpracování: účel plnění smlouvy – zakoupení vstupenky je ve své podstatě uzavřením smlouvy, oprávněný zájem – účely přímého marketingu, informování o službách a akcích pořádaných Tylovým domem klientům, kteří o to projevili zájem.

 

 • Osobní údaje zpracovávané kamerovým systémem

Správce neprovozuje v prostorách budovy kamerový systém

 

 • Záznamy z akcí pořádaných Tylovým domem

Tylův dům může pořizovat příležitostné fotografie z kulturních, vzdělávacích a společenských akcí dle občanského zákoníku. Takto pořízené snímky slouží k reportážním či propagačním účelům. Na pořizování záznamů musí být návštěvník vždy vhodným způsobem upozorněn a má možnost ho vyloučit.

Fotografie a záznamy dětí mohou být pořízeny pouze se souhlasem rodičů.

Protože z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje, nejde o zpracování ve smyslu Nařízení.

4. Opatření správce k zajištění ochrany osobních údajů
 • v organizaci byla přijata technická, organizační a procesní opatření a zavedeny takové bezpečnostní prvky, abychom zajistili a byli schopni doložit, že zpracování je prováděno v souladu s příslušnými předpisy
 • správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tylův dům je příspěvkovou organizací města Poličky, je veřejným subjektem, ale hlavní činností nejsou operace, které vyžadují rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů nebo rozsáhlé zpracování citlivých údajů
 • osobou zodpovědnou za zpracovávání osobních údajů v organizaci je ředitelka organizace
 • správce zpracovává osobní údaje v elektronické i papírové podobě v budově na adrese Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
 • budova je chráněna elektronickým zabezpečovacím zařízením
 • výpočetní technika, úložiště dat a programové vybavení používané ke zpracování osobních údajů jsou zabezpečeny
 • případní zpracovatelé osobních údajů jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem
 • správce osobní údaje nepředává do zahraničí
 • správce poskytuje informace o způsobu zpracování osobních údajů v elektronické podobě, na svých internetových stránkách tak, aby byly tyto informace pro subjekty údajů snadno dostupné a aby bylo též možno informace v případě potřeby snadno aktualizovat
 • po uplynutí doby nutné k oprávněnému uchovávání osobních údajů provede správce jejich výmaz
5. Práva subjektu údajů

Za podmínek uvedených v č. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má Subjekt údajů právo:

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem
 • požádat o kopii těchto osobních údajů
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávanýchm správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků)
 • na přenositelnost údajů (správce je povinen vydat osobní údaje subjektu údajů zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu)
 • podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů
6. Vyřizování žádostí

Každá fyzická osoba jako subjekt údajů má právo podat žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení.

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s prokazatelnou identifikací subjektu údajů a její autentizací pověřeným pracovníkem. Žádost bude dle rozsahu vyřízena bez zbytečného odkladu.

7. Kontaktní údaje správce

Tylův dům

zastoupený ředitelem Petrem Cuprem
sídlo: Vrchlického 53, 572 01 Polička
IČO: 67441025
Datová schránka: weptmue

Tylův dům

KULTURNÍ CENTRUM

 

Vrchlického 53, 572 01 Polička

příspěvková organizace
IČ: 67441025

Telefon: (+420) 461 725 204
Email: tyluvdum@tyluvdum.cz
Datová schránka: weptmue
Číslo bankovního účtu: 207501494/0600
Oficiální web: www.tyluvdumpolicka.cz

 

Základním posláním Tylova domu je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže.

 

Děkujeme za přízeň a přejeme vám skvělé kulturní zážitky.

 

Tým Tylova domu

REKLAMNÍ PARTNEŘI

Copyright © Tylův dům, 2021 - 2024. Built by BFT.